Showing Results in:

Recent Searches:

Learn more about

Main Radical of Character

  • tree
  • big
  • dīng male adult
  • kǒu mouth
Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
yi1, yi2 ji1, ji2 chair

Common Chinese Words Using 椅

Traditional Chinese Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
yi1, yi2 ji2 ji1, ji2 zi2 chair
jo6 yi1, yi2 zo6 ji1, ji2 seat
leun4 yi1, yi2 leon4 ji1, ji2 wheelchair
cheung4, jeung2 yi1, yi2 coeng4, zoeng2 ji1, ji2 bench
tong2 yi1, yi2 tong2 ji1, ji2 deck chair / recliner / couch / lounge
cho5, jo6 yi1, yi2 co5, zo6 ji1, ji2 seat / chair
seui6 yi1, yi2 seoi6 ji1, ji2 couch

How do you remember ?

Post your photos, example sentences and daily homework here to share with the Chinese learning community.