Showing Results in:

Recent Searches:

Learn more about

Radicals in this Character

  • rén man
  • èr two
Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
yan4 jan4 humane / kernel

Common Chinese Words Using 仁

Simplified Chinese Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
tung4 yan4 tung4 jan4 tongren county in huangnan tibetan autonomous prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[huang2 nan2 zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], qinghai / variant of 同人[tong2 ren2]
bat1, fau2 yan4 bat1, fau2 jan4 not benevolent / heartless / numb
yan4 yi6 jan4 ji6 benevolence and righteousness
yan4 chi4 jan4 ci4 benevolent / charitable / kind / kindly / kindness / merciful
怀
waai4 yan4 waai4 jan4 Huairen county in Shuozhou 朔州[Shuo4 zhou1], Shanxi
yan4 ngoi3, oi3 jan4 ngoi3, oi3 renai or jenai district of keelung city 基隆市[ji1 long2 shi4], taiwan / renai or jenai township in nantou county 南投縣|南投县[nan2 tou2 xian4], central taiwan / benevolence / charity / compassion
yan4 wo4, wo6 jan4 wo4, wo6 Renhe district of Panzhihua city 攀枝花市[Pan1 zhi1 hua1 shi4], south Sichuan

How do you remember ?

Post your photos, example sentences and daily homework here to share with the Chinese learning community.