Recent Searches

Written Chinese Dictionary

Learn more about

 

Radicals in this Character

  • chuān river
Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
chyun1 cyun1 abbr. for sichuan province 四川[si4 chuan1] in southwest china / river / creek / plain / an area of level country

Common Chinese Words Using 川

Simplified Chinese Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
 
sei3, si3 chyun1 sei3, si3 cyun1 Sichuan province (Szechuan) in southwest China, abbr. 川 or 蜀, capital Chengdu 成都
 
ngan2, ngan4 chyun1 ngan2, ngan4 cyun1 Yinchuan city, capital of Ningxia Hui autonomous region 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区
 
bing1 chyun1 bing1 cyun1 glacier
 
ho4 chyun1 ho4 cyun1 rivers
 
lei6 chyun1 lei6 cyun1 Lichuan county level city in Enshi Tujia and Miao autonomous prefecture 恩施土家族苗族自治州[En1 shi1 Tu3 jia1 zu2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Hubei
 
tung4 chyun1 tung4 cyun1 Tongchuan prefecture level city in Shaanxi
 
peng4, ping4 chyun1 peng4, ping4 cyun1 Pingchuan district of Baiyin city 白銀市|白银市[Bai2 yin2 shi4], Gansu

How do you remember ?

Post your photos, example sentences and daily homework here to share with the Chinese learning community.