Showing Results in:

Recent Searches:

Learn more about

Main Radical of Character

  • sun
  • dāo knife
  • kǒu mouth
Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
chiu1, jiu1 ciu1, ziu1 bright / clear / manifest / to show clearly

Common Chinese Words Using 昭

Traditional Chinese Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
chiu1, jiu1 wo4, wo6 ciu1, ziu1 wo4, wo6 Showa, reign name of Emperor Hirohito of Japan 1925-1989
chiu1, jiu1 syut3 ciu1, ziu1 syut3 to exonerate / to clear (from an accusation) / to rehabilitate
chiu1, jiu1 sou1 ciu1, ziu1 sou1 Zhaosu county or Mongghulküre nahiyisi in Ili Kazakh autonomous prefecture 伊犁哈薩克自治州|伊犁哈萨克自治州[Yi1 li2 Ha1 sa4 ke4 zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang

How do you remember ?

Post your photos, example sentences and daily homework here to share with the Chinese learning community.