Showing Results in:

Recent Searches:

Written Chinese Dictionary

Learn more about

 

Main Radical of Character

  • clothes
Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
yi1, yi3 ji1, ji3 clothes

Common Chinese Words Using 衣

Traditional Chinese Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
 
yi1, yi3 fuk6 ji1, ji3 fuk6 clothes
 
yi1, yi3 seung4 ji1, ji3 soeng4 clothes
 
daai6 yi1, yi3 daai6 ji1, ji3 overcoat / topcoat / cloak
 
sai2 yi1, yi3 sai2 ji1, ji3 laundry
 
seung5, seung6 yi1, yi3 soeng5, soeng6 ji1, ji3 jacket / upper outer garment
穿
 
chyun1 yi1, yi3 cyun1 ji1, ji3 to wear clothes / clothing
 
chan3 yi1, yi3 can3 ji1, ji3 shirt

How do you remember ?

Post your photos, example sentences and daily homework here to share with the Chinese learning community.