Showing Results in:

Recent Searches:

Learn more about

Main Radical of Character

  • tree
  • zhǔ main
Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
chyu5 cyu5 pillar

Common Chinese Words Using 柱

Traditional Chinese Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
ji1 chyu5 zi1 cyu5 mainstay / pillar / prop / backbone
chyu5 ji2 cyu5 zi2 pillar
tin1 chyu5 tin1 cyu5 tianzhu county in qiandongnan miao and dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州[qian2 dong1 nan2 zhou1], guizhou / pillars supporting heaven
daam3, sek6 chyu5 daam3, sek6 cyu5 shizhu tujia autonomous county, chongqing / stela / upright stone / obelisk
mun4 chyu5 mun4 cyu5 doorpost
yun4 chyu5 jyun4 cyu5 column / cylinder
jek3, jik3 chyu5 zek3, zik3 cyu5 spinal column / columna vertebralis

How do you remember ?

Post your photos, example sentences and daily homework here to share with the Chinese learning community.