Recent Searches

Written Chinese Dictionary

Learn more about

 

Practice Your Tones!

Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
yun2, yun6 jyun2, jyun6 county

Common Chinese Words Using 縣

Traditional Chinese Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
 
yun2, yun6 cheung4, jeung2 jyun2, jyun6 coeng4, zoeng2 county's head commissioner
 
yun2, yun6 seng4, sing4 jyun2, jyun6 seng4, sing4 county seat / county town
 
yun2, yun6 kap1 jyun2, jyun6 kap1 county level
 
wo4, wo6 yun2, yun6 wo4, wo6 jyun2, jyun6 He county in Chaohu 巢湖[Chao2 hu2], Anhui
 
chyu5 yun2, yun6 cyu5 jyun2, jyun6 Ning county in Qingyang 慶陽|庆阳[Qing4 yang2], Gansu
 
naam4 yun2, yun6 naam4 jyun2, jyun6 southern county / Nan county in Yiyang 益陽|益阳[Yi4 yang2], Hunan
 
yam4, yam6 yun2, yun6 jam4, jam6 jyun2, jyun6 Ren county in Xingtai 邢台[Xing2 tai2], Hebei

How do you remember ?

Post your photos, example sentences and daily homework here to share with the Chinese learning community.