Showing Results in:

Recent Searches:

Learn more about 祥云

Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
cheung4 wan4 coeng4 wan4 xiangyun county in dali bai autonomous prefecture 大理白族自治州[da4 li3 bai2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], yunnan / magic cloud

Simplified Chinese Pinyin Yale Jyutping English Definition for Chinese Text
cheung4 coeng4 auspicious / propitious
wan4 wan4 abbr. for yunnan province 雲南省|云南省[yun2 nan2 sheng3] / cloud / surname yun
wan4 wan4 (classical) to say

How do you remember 祥云 ?

Post your photos, example sentences and daily homework here to share with the Chinese learning community.